The Table - yllätyksellinen VIP kohtelu Amarillossa

Perjantaisin ja lauantaisin kello 20 voi Solo Sokos Hotel Estorian Amarillo-ravintolassa kokeilla The Table -nimistä elämyksellistä illallisformaattia. The Table -pöydän ääressä kohtaavat yhtenä iltana enintään kahdeksan tuttua tai vierasta herkuttelijaa.

Per­jan­tai­sin ja lau­an­tai­sin kello 20 voi Solo Sokos Hotel Es­to­rian Ama­ril­lo-ra­vin­to­las­sa ko­keil­la The Table -ni­mis­tä elä­myk­sel­lis­tä il­lal­lis­for­maat­tia. The Table -pöy­dän ää­res­sä koh­taa­vat yh­te­nä il­ta­na enin­tään kah­dek­san tut­tua tai vie­ras­ta her­kut­te­li­jaa. Yh­des­sä nau­ti­taan kol­men ruo­ka­la­jin yl­lä­tys­me­nus­ta ja mu­ka­vis­ta drin­keis­tä.

Kaik­ki juh­la­ruo­at on tar­koi­tet­tu jaet­ta­vak­si koko pöy­tä­seu­ru­een kans­sa. Iloi­saa il­ta­tun­nel­maa pitää yllä en­ter­tai­ner eli tar­joi­li­ja-viih­dyt­tä­jä. En­ter­tai­ne­rit huo­leh­ti­vat siitä, että asiak­kai­den il­taan mah­tuu riit­tä­vä annos viih­det­tä ja elä­myk­siä en­sim­mäi­ses­tä drin­kis­tä il­lal­li­sen lop­puun. The Table-elä­my­sil­lal­li­nen, joka si­säl­tää kol­men ruo­ka­la­jin yl­lä­tys­me­nun ja neljä eri­lais­ta drink­kiä, mak­saa yh­del­le hen­gel­le 44 euroa.

Soita nu­me­roon +372 680 9300 tai lä­he­tä säh­kö­pos­tia osoit­tee­seen viru.​reservation@​sok.​fi ja varaa pöytä.