Registerbeskrivning för webbplatsen raflaamo.fi

 

Den som använder SOK:s webbplats raflaamo.fi ska följa dessa användningsvillkor för tjänsten.
Webbplatsen omfattar flera olika servicekoncept. De enskilda servicekoncepten kan utöver dessa användningsvillkor ha egna villkor som meddelas i anslutning till webbplatsen eller i samband med registrering på den.

Upphovsrätt

Innehållet på webbplatsen raflaamo.fi (inklusive bilder, produktfakta, varumärken, produktmärken, logotyper osv.) tillhör SOK eller tredje part och är skyddat genom upphovsrättslagen och annan lagstiftning. SOK förbehåller sig rätten till webbplatsen och dess innehåll, om inget annat nämns i dessa användningsvillkor eller på webbplatsen.

Användarens rättigheter och skyldigheter

Användare får titta på, bläddra i och skriva ut material som finns på webbplatsen raflaamo.fi för sitt eget personliga bruk. Användare får inte kopiera eller på annat sätt reproducera, överföra, distribuera eller spara material från raflaamo.fi, eller delar av detta material, och inte heller använda bilder, produktfakta, varumärken, logotyper eller annat innehåll på webbplatsen utan föregående skriftliga tillstånd från SOK. Det är inte tillåtet att använda texter eller bilder för kommersiella syften. Det är tillåtet att använda meddelanden som publicerats på raflaamo.fi för journalistiska syften under förutsättning att informationskällan nämns.

Ansvar för webbplatsen och dess innehåll

SOK garanterar inte att de uppgifter som finns på webbplatsen raflaamo.fi är korrekta eller tillförlitliga. Prisinformation, bilder, produktfakta, tillgänglighet och allt annat material på webbplatsen publiceras utan garantier.

SOK ansvarar inte för eventuella direkta eller indirekta skador till följd av informationen på webbplatsen.
SOK förbehåller sig rätten att när som helst utan förhandsbesked och oavsett orsak ändra webbplatsens användningsvillkor, utformning, innehåll, tillgänglighet, tjänster och andra egenskaper.

SOK garanterar inte att webbplatsen fungerar utan avbrott eller felfritt och svarar inte för webbplatsens tillgänglighet. Om inte annat följer av tvingande lag, svarar SOK inte för skador som orsakas av användning av webbplatsen, förhindrad användning eller annan till dessa anknytande grund.

Tredjepartstjänster

Webbplatsen raflaamo.fi kan innehålla länkar till webbsidor som ägs eller upprätthålls av tredje part. Användare som går vidare till dessa sidor ska ta del av och godkänna eventuella användningsvillkor före användning av tjänsten.

SOK kan inte påverka innehållet på webbsidor som skapats eller publicerats av någon annan part än SOK och SOK svarar inte för dessa tredjepartssidors funktioner, innehåll eller andra egenskaper. Webbplatsen raflaamo.fi kan innehålla tekniska lösningar som förutsätter installering av tredjepartsappar och tredjepartstillägg. SOK svarar inte för att de tredjepartsappar och tredjepartstillägg som användaren installerat fungerar, för störningar och fel som de orsakar eller för andra skador som anknyter till eller hänför sig till dem.

Användning av kakor (cookies)

Webbplatsen raflaamo.fi innehåller kakor (cookies), dvs. små textfiler som lagras i användarens dator och som används för sessionshantering och användaruppföljning. Kakor används för analyser av hur användaren använder webbplatsen. Den lagrade informationen innehåller uppgifter för identifiering av webbläsaren, användning av webbplatsen och användningsdatorns IP-adress. På webbplatsen raflaamo.fi används besökaruppföljning för analys av hur webbplatsen används. Den uppsamlade informationen förmedlas vidare för lagring på uppföljningstjänstens servrar i Finland. Uppgifter från besökaruppföljningen kan ges ut till tredje part om det påkallas enligt lag eller om tredje part hanterar uppgifterna för SOK:s räkning. SOK använder statistikuppgifterna för utveckling av S-gruppens affärsverksamhet.

Användare kan blockera kakor genom att ändra inställningarna i sin webbläsare. Detta kan dock påverka webbplatsens funktion. Genom att använda raflaamo.fi samtycker användaren till att uppgifterna behandlas på det sätt som beskrivs ovan.

Diskussioner, bloggar och kommentarer

Diskussionsforumen, bloggarna och kommentarsfälten på webbplatsen är avsedda för konstruktivt och sakligt tankeutbyte. Alla som skriver inlägg ska följa reglerna för webbplatsen.

SOK förhandsgranskar inte de uppgifter som kommer fram i diskussionerna, bloggarna och kommentarerna. Vid behov stryker SOK information som bryter mot användningsvillkoren, reglerna och instruktionerna för webbplatsen, lag eller god sed, så snart SOK har uppmärksammats på överträdelsen. SOK ansvarar varken för användarnas och bloggskribenternas inlägg eller inläggens följder eller för den information som användare har lagt upp på eller länkat till webbplatsen. Användarna svarar själva för innehållet i diskussionerna, kommentarerna och bloggarna. Användarna svara för sina egna handlingar och författare av lagstridiga texter kan ställas inför juridiskt ansvar för skrivelserna.

Bloggskribenterna och användarna ska lämna sina e-postadresser i anslutning till sina inlägg. Adresserna används inte för marknadsföring. SOK har rätt att kontakta bloggskribenter och användare i ärenden som gäller deras inlägg.

Det är förbjudet att i diskussionerna, bloggarna och kommentarerna

 • uppmana till brott eller våld
 • framföra osakliga och kränkande kommentarer om andra diskussionsdeltagare eller skriva rasistiska texter
 • lägga fram lagstridigt, kränkande eller pornografiskt material
 • skapa länkar till filer eller webbplatser som innehåller brottsligt, kränkande, lagstridigt, rasistiskt eller pornografiskt material
 • lägga fram privatpersoners personuppgifter eller bilder utan personens samtycke
 • använda material som skyddas av upphovsrätt eller kopiera text direkt från andra publikationer
 • marknadsföra eller göra reklam för en produkt eller tjänst
 • skicka samma meddelande upprepade gånger eller lägga till ett redan raderat meddelande.

Vi ber att användare som upptäcker överträdelse av dessa villkor meddelar om detta genom att klicka på knappen som visas i anknytning till alla meddelanden.

©SOK 2013 adress: PB 1, 00088 S-gruppen FO-nummer 0116323-1

 

DATASKYDDSBESKRIVNING

S-gruppen har förbundit sig att skydda din integritet, och vi vill aktivt informera om de principer som vi iakttar för skydd av personuppgifter. Vid hanteringen av personuppgifter följer vi den finska lagstiftningen om integritetsskydd.
Våra webbplatser kan användas utan registrering och vi samlar inte in personuppgifter under besök på sidorna. För upprättande besöksstatistik använder vi i vissa kakor (cookies) eller motsvarande tekniker. Det är möjligt att du inte kan använda alla funktioner på webbplatsen om du har blockerat dessa tekniker i din webbläsare. Vi använder statistikuppgifterna vid vidareutveckling av tjänsten.

Registerbeskrivningen nedan innehåller mer detaljerad information om integritetsskyddet.

 

REGISTERBESKRIVNING

Registerbeskrivning enligt 10 § i personuppgiftslagen (523/1999)

1. Registrets namn

Bordsbokningar och offertbegäran i S-gruppens restauranger

2. Den registeransvarige

S-gruppens restauranger som tar emot bordsbokningar

SOK
PB 1
00088 S-gruppen
Tfn 010 76 8011

Kontakt i registerärenden:
SOK Styrenheten för restaurangbranschen

3. Registrets användningsändamål

Registerbeskrivningen gäller behandlingen av personuppgifter för fysiska personer som via restaurangernas webbplatser lämnar en bordsförfrågan eller offertförfrågan.
Den registeransvarige behandlar kundernas personuppgifter för att

 • hantera bords- och lokalbokningar
 • lämna offerter
 • hantera och utveckla kundservicen
 • utveckla affärsverksamheten och den därtill hörande kundservicen
 • sköta kundrelationen, bland annat genom kundkommunikation.

4. Registrets datainnehåll

Följande personuppgifter om kunderna samlas in och sparas:
Uppgifter om den som lämnar en bordsbokning, inklusive för- och efternamn, e-postadress, telefon, sällskapets värd eller värdinna (om denne inte är densamma som gör bokningen), företag.

5. Regelmässiga uppgiftskällor

Uppgifterna om kunderna inhämtas från kunderna själva och med deras samtycke. Personuppgifter samlas inte in från andra källor.

6. Regelmässigt utlämnande av uppgifter

Uppgifter om kunderna används inte i andra syften än de som framgår ovan och inga uppgifter lämnas ut till andra parter.

7. Principerna för skyddet av registret

Personuppgifter hålls konfidentiella. Uppgifter som hänför sig till bokningar behandlas bara av de personer som hanterar bokningarna för restaurangen i fråga. S-gruppen iakttar principerna för de sökandes rätt till personlig integritet på nätet och de uppgifter som kunderna lämnat till bolaget. Vid behandling av uppgifterna följer S-gruppen personuppgiftslagen och övriga tillämpliga bestämmelser om personlig integritet enligt finsk lagstiftning.

8. Rätt till insyn och rätt till rättelse av en uppgift

Enligt 26 § i personuppgiftslagen har den registrerade rätt att få veta vilka uppgifter om denne som har registrerats i ett personregister samt enligt 29 § rätt att kräva att felaktiga uppgifter om denne korrigeras.

Begäran om insyn eller korrigering ska göras skriftligt och undertecknas samt skickas till
SOK/Styrenheten för rese-, hotell- och restaurangbranschen
PB 1
00088 S-gruppen