Juhlat ja kokoukset

MEILLÄ VIETETÄÄN HYVIÄ KOKOUKSIA JA JUHLIA!

 

KOKOUS- JA JUHLATILAT

Al­ber­tis­sa on kaksi ka­bi­net­tia, Röö­pe­ri ja Pu­na­vuo­ri. Ka­bi­ne­tit so­vel­tu­vat mo­nen­lai­siin, mak­si­mis­saan 16 hen­ki­lön, ko­kous- ja juh­la­ti­lai­suuk­siin. Röö­pe­ri edus­taa ren­toa, viih­tyi­sää ja haus­kaa pai­kal­lis­ta tun­nel­maa ja Pu­na­vuo­ri tar­jo­aa ai­nut­laa­tui­set ja yl­lä­tyk­sel­li­set puit­teet esi­mer­kik­si elä­my­sil­lal­li­sil­le.

TILAUSSAUNA

Sauno meil­lä va­lit­se­mas­sa­si seu­ras­sa. Ho­tel­lis­sa on ti­laus­sau­na 12 hen­ki­löl­le. Al­ber­tin sauna tar­jo­aa kuu­maa kyy­tiä kaik­ki­na vuo­de­nai­koi­na. Lau­teil­ta löy­tyy rei­lus­ti tilaa ja vie­rei­sis­sä ti­lois­sa si­jait­se­vat ka­bi­ne­tit tar­joa­vat hyvät puit­teet ruo­kai­lul­le ja seu­rus­te­lul­le.

Mi­kä­li va­rauk­sen­ne ajan­koh­taan on vä­hem­män kuin yksi ar­ki­päi­vä pyy­däm­me teitä ole­maan suo­raan mei­hin yh­tey­des­sä saa­ta­vuu­den var­mis­ta­mi­sek­si. Sau­na­va­rauk­set voit­te tehdä tästä.

Ko­kouk­sia var­ten olem­me luo­neet omat ko­kous­pa­ket­tim­me ja ai­na­han on mah­dol­lis­ta rää­tä­löi­dä juuri Sinun nä­köi­se­si tar­joi­lu ko­kous­ti­loi­hin.